Volkswagen-koncernen gör framsteg i utredningen

Se den sammanfattande filmen från gårdagens presskonferens. Presskonferensen kan även ses i sin helhet här.

  • Preliminära resultat från utredningen om avgasutsläpp finns nu tillgängliga
  • Ca 450 interna och externa experter är involverade i undersökningen
  • 100 terabyte data är säkrad – detta motsvarar ungefär 50 miljoner böcker
  • Volkswagen kommer i framtiden att använda sig av oberoende utvärderingar av utsläppstester
  • Volkswagen gör framsteg i koncernens omstrukturering

Arbetet med omstrukturering av Volkswagen-koncernen går framåt. Koncernen gör framsteg inom samtliga av de fem prioriterade områden som beslutades i slutet av oktober. Tekniska lösningar för europeiska kunder är godkända av myndigheterna. Åtgärderna kommer att börja genomföras i januari 2016. Införandet av den nya företagsstrukturen fortlöper enligt plan och arbetet med en ny strategi har påbörjats.

− Vi gör allt vi kan för att ta oss igenom den nuvarande situationen, men vi kommer inte att låta krisen paralysera oss. Istället ser vi det som en möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar, sa Volkswagen-koncernens VD Matthias Müller vid företagets presskonferens den 10 december.

Ungefär 450 interna och externa experter har engagerats i Volkswagen-koncernens utredning. Arbetet genomförs i två faser. En intern grupp, bestående av experter från olika företag inom koncernen, genomför en intern revision med ett tydligt mandat och deadline satt av styrelse och ledning. Denna revisionsgrupp granskar koncernens processer, rapportering- och kontrollsystem med tillhörande strukturer.

Resultaten från den interna granskningen kommer i nästa steg att presenteras för en grupp externa experter från den internationellt erkända juristbyrån Jones Day. Koncernstyrelsen har också gett Jones Day i uppdrag att parallellt göra en helt extern granskning och juridisk undersökning. Revisionsföretaget Deloitte kommer att bistå Jones Day i detta arbete.

Den interna revisionsgruppen har identifierat svaga punkter

I enlighet med vad Volkswagen-koncernen redan har rapporterat bekräftade den interna utredningen inte misstankarna om oegentligheter i samband med CO2-certifieringen. Utredningen, som genomgått en oberoende extern granskning, har identifierat tre faktorer som tillsammans orsakat mjukvaruproblemet relaterat till kväveoxidutsläpp:

  • Tillkortakommanden som lett till att fel har begåtts av enskilda medarbetare
  • Svagheter i vissa arbetsprocesser
  • Tillåtande attityder gentemot regelbrott inom vissa delar av företaget.

Bristande eller svaga arbetsprocesser har tenderat att gynna dåligt beteende från vissa individer. Det gäller exempelvis för test- och certifieringsprocesserna för företagets motorstyrningsenheter. Dessa processer lyckades inte hindra den typ av mjukvara som nu använts.

Revisionsgruppen har föreslagit ett antal åtgärder för att förbättra dessa processer. Volkswagen-koncernens fokus är att ta fram mer transparenta och systematiska processer. Som en del i det arbetet kommer exempelvis motorstyrningsenheter i framtiden att utvecklas i enlighet med ”fyra-ögon-principen”. Avdelningarna som varit ansvariga för denna typ av mjukvara håller därför på att omorganiseras. Avdelningarnas ansvarsområden och befogenheter kommer att definieras på ett tydligare sätt.

Revisionsgruppen har även identifierat svagheter i rapporterings- och kontrollsystemen. Den främsta svagheten utgjordes av oklarheter i ansvarsfördelningen. Volkswagen-koncernen kommer nu att tydliggöra samtliga avdelningars ansvarsområden. IT-systemens tillkortakommanden kommer att åtgärdas genom introduktion av ett nytt IT-system som möjliggör att individuella processer kan granskas mer effektivt och transparent. Det kommer att minska enskilda individers betydelse för identifiering av problematiska processer.

− Revisionsgruppen har presenterat värdefulla insikter som kommer att hjälpa oss att skapa en struktur som motverkar regelbrott, eller åtminstone gör att vi upptäcker dem i ett tidigt skede, sa styrelseordföranden Hans Dieter Pötsch.

Företagets har utifrån revisionsgruppens granskning dragit slutsatsen att testprocesserna måste genomgå omfattande förändringar. Volkswagen-koncernen har därför beslutat att framtida utsläppstester ska utvärderas av en extern och oberoende aktör. Därutöver kommer slumpmässiga tester av utsläppsvärden i verkliga miljöer att införas. Enligt Hans Dieter Pötsch hoppas Volkswagen-koncernen att detta bidrar till att återupprätta förtroendet.

Mer tid krävs för den externa granskningen

Advokatfirman Jones Day kommer att fortsätta sin granskning en bit in på 2016. Att den externa granskningen kräver mer tid beror på mängden data som ska granskas och att juridiska bedömningar görs i granskningen. I nuläget har 102 terabyte data säkrats, vilket motsvarar innehållet i ungefär 50 miljoner böcker. Över 1 500 datalagringsenheter har samlats in från omkring 380 anställda. De resultat som den externa granskningen ska presentera ska inte bara vara konsekventa, utan även hålla för en juridisk prövning. Volkswagen-koncernen planerar att presentera en lägesrapport från den externa granskningen vid årsstämman den 21 april 2016.

Den information som har granskats fram till idag har i stort förklarat ursprunget till- och utvecklingen av kväveoxidproblemet. Granskningen visar att problemet inte har berott på en enskild felaktighet, utan snarare en kedja av felaktigheter. Utgångspunkten var ett strategiskt beslut år 2005 att göra en stor lansering av dieselfordon i USA. Initialt framstod det som omöjligt att klara av att möta kväveoxidkraven i USA med dieselmotorn EA 189-motorn inom fastställd tidsram och budget. Detta ledde till framtagandet av en mjukvara som anpassade kväveoxidutsläpp efter om fordonet befann sig i en testsituation eller på vägen.

När en effektiv teknisk process senare blev tillgänglig för att minska kväveoxidutsläppen, så implementerades den inte till fullo. Mjukvaran i fråga gjorde att olika mängder av Adblue, en vätska som används i avgassystem för att minska utsläppsnivåerna, sprutades in avgassystemet beroende på om fordonet befann sig i en testsituation eller inte. Det medförde att kväveoxidvärdena var låga i testsituationer men betydligt högre vid verklig körning.

Som ett första steg har nio personer i chefspositioner som eventuellt varit involverade i besluten om otillåten mjukvara stängts av från arbetet.

− Jag lovar här och nu att vi kommer gå vidare med vår omfattande undersökning till dess att vi har kommit till botten med problemet. Det garanterar jag personligen och det gör även Volkswagen AGs styrelse, sa Hans Dieter Pötsch.

Tekniska lösningar, som nu har blivit godkända av myndigheterna är nu tillgängliga för de berörda europeiska EA 189-motorerna. Återkallelsen av 2,0-litersmotorerna inleds i januari 2016. Återkallelsen av 1,2-litersmotorerna planeras inledas under andra kvartalet. Implementeringsfasen för 1,6-litersmotorerna förväntas påbörjas under tredje kvartalet för att kunna förbereda hårdvarutuppdateringen. Som det ser ut nu kommer åtgärdsprocessen att pågå under hela 2016.

− Volkswagen inte kommer att vila förrän det här ärendet är avslutat och våra kunder är nöjda, sa Matthias Müller.

På grund av striktare kväveoxidbegränsningar i USA innebär det en större teknisk utmaning att anpassa fordonen så att samtliga utsläppsrestriktioner uppfylls med hjälp av en och samma utsläppsstrategi. Volkswagen har i nuläget ett nära samarbete med de amerikanska miljöskyddsmyndigheterna EPA och CARB. Den tekniska lösningen för de nordamerikanska marknaderna kommer att presenteras så snart de har godkänts av ansvariga myndigheter.

Implementering av den nya koncernstrukturen är påbörjad

Parallellt med Volkswagen-koncernens arbete för att ta sig igenom krisen, har ett omfattande arbete med omstrukturering och omläggning av det strategiska arbetet inletts.

Företaget kommer att ha en mer decentraliserad styrning i framtiden, och varumärkena och regionerna kommer att vara mer oberoende. Koncernledningen är fokuserad på sitt huvuduppdrag: att möjliggöra framsteg när det kommer till de stora globala frågorna för framtiden, samt att bidra med synergier, kontroller och strategi.

Volkswagen-koncernen kommer att bidra med tekniska förändringar som kommer att ha stor inverkan på affärsmodellen, snabbhet och en mer effektiv beslutsprocess. Volkswagen kommer även att förbättra sin kostnadseffektivitet. Målet är att minska komplexiteten och försäkra att styrprocesserna är långsiktigt effektiva.

När det gäller den högsta organisatoriska nivån innebär utnämningen av Christine Hohmann-Dennhardt att integritets- och juridiska frågor blir representerade som eget område i företagsledningen. Detta är en signal om att dessa frågor är av högsta vikt för Volkswagen-koncernen.

Mer fokus kommer även att läggas på digitalisering och dessa frågor kommer att rapporteras direkt till Volkswagen-koncernens VD. Antalet personer som rapporterar direkt till VD minskas från över 30 till 19.

Förnyelsen sker även på personnivå. Sedan början av 2015 har sex nya styrelseledamöter utsetts, förändringar har skett i ledningen hos sju av koncernens varumärken, och åtta avdelningar som rapporterar direkt till VD har fått nya chefer.

− Vi har nu tillsatt det team som ska möta de kommande månaderna och årens utmaningar. Detaljerna för den nya strukturen kommer att arbetas fram under första kvartalet 2016. Den nya strukturen kommer att implementeras på koncernnivå i början av 2017, sa Matthias Müller.

Nytt tankesätt inlett

− Vi har de bästa människorna och en fantastisk organisation, men vi kan inte göra något utan rätt attityd och mentalitet, sa Matthias Müller vidare.

Under det kommande förändringsarbetet mot ett nytt tankesätt kommer Volkswagen-koncernen att bygga vidare på sina traditionella styrkor som är kvalitetsmedvetenhet, stark identifiering med fordonen och en hög nivå av socialt ansvarstagande. Enligt Matthias Müller kommer framtiden att innebära öppna diskussioner, nära samarbete och acceptans av de misstag som kan ses som en möjlighet till lärande.

− Vi behöver inte ja-sägare, utan ledare och ingenjörer som kan argumentera för sina åsikter och projekt, som tänker och agerar som entreprenörer. Jag efterfrågar personer som är nyfikna, självständiga och nydanande. Personer som följer sina instinkter och inte begränsas av sin rädsla för att misslyckas. Kort och gott: Framtiden på Volkswagen tillhör de djärva. Vi behöver lite mer Silicon Valley, i kombination med kompetenserna från Wolfsburg, Ingolstadt, Stuttgart och andra delar av koncernen, fortsatte Matthias Müller.

Ny strategisk målsättning under utveckling

Volkswagen har inlett arbetet med att ta fram en ny strategisk målsättning, ”Strategy 2025”. I den nya strategin ska Volkswagen adressera framtidsfrågorna och strategin ska presenteras under mitten av 2016.

Bland annat har koncernen som målsättning en signifikant försäljningstillväxt utanför koncernens kärnområden. Vidare är en digitaliserings- och elektrifieringsoffensiv förberedd.

Parallellt gör Volkswagen-koncernen allt för att undvika att den senaste tidens händelsers inverkar på företagets verksamhet. Verksamheten uppfyller förväntningarna och följer prognosen för 2015 som uppdaterades i slutet av oktober och sedan dess är oförändrad. Försäljningssiffrorna är divergerande på de olika marknaderna och för koncernens varumärken.

− Den nuvarande situationen är allvarlig, men företaget är inte, och kommer inte att brytas ned. Vi har en tydlig vision – vi ska skapa ett nytt, bättre och starkare Volkswagen Group. Ett företag som utnyttjar sina styrkor för att genomföra skiftet till en ny värld när det kommer till bilar. Ett företag som nu tar nya krafter och bättre utnyttjar sin egen potential. Och sist, men inte minst, ett företag som är långsiktigt framgångsrikt tack vare sina starka värderingar, avslutade Volkswagen-koncernens VD Matthias Müller.