Volkswagen anser att aktieägares stämning saknar grund

Wolfsburg, mars 2016 – Volkswagen Group har lämnat in ett svaromål till distriktsdomstolen i Braunschweig, Tyskland. Detta med anledning av anklagelsen om brott mot informationsskyldigheten enligt tysk kapitalmarknadslag. Efter en noggrann undersökning av Interna och externa jurister är bolaget övertygat om att styrelsen uppfyllt sin informationsskyldighet. Denna undersökning ska inte förväxlas med den oberoende utredning av dieselfrågan som för närvarande genomförs av advokatfirman Jones Day. I media har förekommit en selektiv och ofullständig publicering av dokument relaterade till dieselfrågan. Volkswagen Group publicerar detta pressmeddelande för att undvika att enbart vissa utdrag ur svaromålet publiceras i media. Samtidigt beklagar Volkswagen djupt händelserna relaterade till dieselfrågan.

Volkswagen anser att stämningarna från de tyska aktieägarna saknar grund. Informationsskyldigheten träder i kraft när en individ har fått information som påverkar aktiekursen och kan bedöma de ekonomiska effekterna av omständigheterna. I dieselfrågan har sådana omständigheter endast förelegat när misstanke om brott mot amerikanska miljöregler delgavs den 18 september 2015. Fram till dess fanns det inga som helst antydningar om kurspåverkande information. Det antogs att cirka 500 000 fordon skulle vara berörda. Baserat på jämförbara fall i USA antogs att det skulle komma att röra sig om böter i en storleksordning om under eller strax över 100 miljoner (”a two-digit or lower three-digit million amount”). Dieselfrågan var – utifrån vår vetskap – ett problem med tillgängliga lösningar, inklusive effektiva tekniska sådana. Därmed ansågs problemet inte påverka bolagets aktiekurs. Det maximala bötesbeloppet på 18 miljarder amerikanska dollar, som diskuterades offentligt efter den 18 september 2015, hade aldrig tidigare utdömts i något liknande fall. När tillförlitlig data över de globala riskerna hade upprättats, kommunicerade Volkswagen detta den 22 september 2015. Volkswagens styrelse har därefter inlett en omfattande utredning med avseende på händelser och ansvar i dieselfrågan. Den pågår just nu.

Utredarna från Jones Day går nu igenom enorma mängder data: 102 terabyte data har säkrats. Det är information motsvarande cirka 50 miljoner böcker. Som tidigare meddelats kommer Volkswagen att rapportera preliminära resultat från undersökningen under andra halvan av april.

Bakgrund till svaromålets juridiska ståndpunkt

Vid en tillbakablick kan dieselfrågans startpunkt sättas till Volkswagens strategiska beslut att 2005 påbörja en stor dieselmotorkampanj i USA. Kampanjen skulle underlätta ett genombrott för dieseltekniken, som redan var mycket populär i Europa. Därför beslutade bolaget att utveckla den nya dieselmotorfamiljen EA189 med hög prestanda och kostnadseffektiv tillverkning.

De amerikanska gränserna för avgasutsläpp är strikta. Vid den tiden var den striktaste standarden för kväveoxidutsläpp (NOx) i USA 31mg/km, cirka sex gånger lägre än den EU5 standard som tillämpades i Europa. Utmaningen vid utveckling av moderna dieselmotorer är att varje åtgärd för att minska kväveoxider påverkar andra parametrar (t ex CO2).

För att lösa denna motsättning inom tidsram och budget ska, enligt vad vi vet nu, ett antal personer från utvecklingsavdelningen som i EA189-projektet bestämde sig för att modifiera motorns programvara. Vilka dessa personer var utreds fortfarande. Modifieringen gjorde att utsläppsvärdena vid bänktestet blev avsevärt annorlunda än under verkliga körförhållanden.

Det krävdes en selektiv men signifikant modifiering av motorstyrningens befintliga programvara. Volkswagen beklagar att detta kunde ske. Ändringarna genomfördes inom budget för utveckling av motorns programvara, och det kunde därför ske utan kännedom från högre instanser. Bara ett fåtal av ungefär 15 000 algoritmer ändrades. I maj 2014 fick miljömyndigheten i Kalifornien, California Air Resources Board (CARB), indikationer på oegentligheter i en studie från International Council on Clean Transport (ICCT).

Enligt denna studie avvek kväveoxidvärdet för två dieselfordon från Volkswagen avsevärt mer mellan bänktest och landsvägskörning än vad som kan förväntas under normala omständigheter. CARB begärde därefter en förklaring från Volkswagen Group of America (VW GoA). Följande månader genomförde Volkswagen interna kontrolltester. Under ett möte med CARB den 2 december 2014 erbjöd VW GoA att kalibrera den första och andra generationens EA189 dieselmotorer i samband med den vanliga service som redan var inplanerad på den nordamerikanska marknaden för december 2014.

Den 23 maj 2014 förbereddes ett PM om ICCT-studien för Martin Winterkorn, då ordförande i styrelsen för Volkswagen Group. Detta PM ingick i hans omfattande helgbrev. Om och i vilken utsträckning Winterkorn då uppmärksammade detta PM är inte dokumenterat. Den 14 november 2014 fick Winterkorn ett annat PM gällande bland annat dåvarande produktfel, där det hänvisades till en kostnad om ca 20 miljoner Euro för dieselfrågan i Nordamerika.

Enligt nuvarande vetskap ägnades dieselfrågan initialt ingen särskild uppmärksamhet på ledningsnivåer inom Volkswagen. Detta eftersom det hanterades som en av många andra produktfrågor för bolaget. ”Kommittén för produktsäkerhet” (APS) var ansvarig för denna fråga inom Volkswagen. Avvikande utsläppsvärden mellan provbänk och landsvägskörning förekommer hos alla biltillverkare. Den ska inte automatiskt ses som en medveten kränkning av regelverket. För globala biltillverkare är serviceåtgärder och återkallelser inte ovanliga. Dock beklagar Volkswagen agerandet eftersom vi i efterhand ser att denna situation var annorlunda.

I efterföljande tester utförda av CARB blev det uppenbart att de frivilliga serviceåtgärderna för berörda motorer på den nordamerikanska marknaden inte var tillräckliga för att minska kväveoxidutsläppen till en acceptabel nivå. Under sommaren 2015 inrättade APS en egen dieselarbetsgrupp. Dessutom anlitades den amerikanska advokatfirman Kirkland & Ellis som rådgivare för Volkswagen i frågor rörande den amerikanska lagen om avgasutsläpp.

Den 27 juli 2015 ska, enligt nuvarande vetskap, enskilda Volkswagenanställda ha diskuterat dieselfrågan i marginalen av ett ordinarie möte som handlade om skador och produktfrågor. På detta möte närvarade bl a Martin Winterkorn och Herbert Diess. Konkreta uppgifter om detta möte har ännu inte kunnat fastställas. Framför allt är det inte klart om det redan vid denna tidpunkt stod klart för de involverade att förändringen i programvaran bröt mot amerikanska miljöbestämmelser. Winterkorn begärde dock ytterligare klarhet i frågan.

I slutet av augusti 2015 tillhandahöll Volkswagentekniker en fullständig förklaring av de tekniska orsakerna till de upptäckta utsläppen av kväveoxider i USA. Detta gavs vidare till jurister från Volkswagens juridiska avdelning samt till de amerikanska advokaterna på Kirkland & Ellis. Dessa detaljerade förklaringar gjorde att styrelsens medlemmar insåg att modifieringen är förbjuden enligt amerikansk lag. Det beslutades då att denna information skulle överlämnas till CARB och EPA, samt att Volkswagen skulle vara helt transparent om den uppkomna situationen. Detta skedde under ett möte med de amerikanska myndigheterna den 3 september 2015. Winterkorn underrättades i sin tur om detta i en not den 4 september 2015.

Volkswagen fick råd om att det i tidigare liknande fall, där andra biltillverkare haft manipulationsanordningar som brutit mot amerikansk miljörätt, hade sanktionerats med förlikningssummor som inte ansågs vara särskilt höga för ett företag med Volkswagens storlek. Det högsta dåvarande amerikanska bötesbeloppet som ett företag fått betala hade utdömts 2014 och uppgick till 100 miljoner amerikanska dollar. Det låg i det nedre intervallet av den lagstadgade bötessumman för företag. Det fallet berörde cirka 1,1 miljoner fordon, vilket motsvarar en böter på högst cirka 91 amerikanska dollar per personbil.

Mot bakgrund av detta råd förväntades dieselfrågan kunna lösas med de amerikanska myndigheterna. Detta genom att offentliggöra modifieringen, komma överens om lämpliga åtgärder på fordonen och betala eventuella böter i linje med tidigare amerikanska förlikningar.

I början av september 2015 var uppfattningen att dieselfrågan var begränsad till USA. Den 18 september 2015 offentliggjordes ”Notice of Violation”. Mot bakgrund av hur diskussionerna med de amerikanska myndigheterna fram till dess hade uppfattats, kom detta som en överraskning för Volkswagen. Direkt efter offentliggörandet inrättades en särskild arbetsgrupp bestående av en grupp internrevisorer. Gruppen anvisades att genomföra en snabb undersökning av de faktiska omständigheterna i dieselfrågan. Undersökningen av de konkreta globala riskerna krävde flera dagar. Efter ett snabbt men noggrant arbete kunde gruppen – så snart en första rimligen tillförlitlig och saklig men fortfarande preliminär grund hade fastslagits – presentera ett utlåtande den 22 september 2015.