Uppdatering angående pågående utredningen av Jones Day

I slutet av september 2015 gav styrelsen för Volkswagenkoncernen advokatbyrån Jones Day uppdraget att utföra en omfattande utredning av dieselfrågan. Utredningen har kommit en bra bit på vägen och fortsätter att prioriteras högt inom koncernen. I samband med utredningen har cirka 65 miljoner dokument lämnats in, varav mer än 10 miljoner har vidarebefordrats för granskning av Volkswagens advokater. Omkring 450 intervjuer har genomförts och ytterligare ett dussintal intervjuer planeras. Jones Day räknar för närvarande med att utredningen ska färdigställas under det fjärde kvartalet 2016.

Efter en noggrann genomgång av rättsläget har Volkswagens styrelse och ledning dock kommit fram till att ett preliminärt utlåtande av utredningens resultat skulle innebära oacceptabla risker för Volkswagen. Beslutet grundar sig även på den bedömning som två amerikanska advokatbyråer (Sullivan & Cromwell och Jones Day) gjort, oberoende av varandra, där de båda starkt avråder Volkswagen att presentera några preliminära resultat.

Volkswagen beklagar att den ursprungliga tidsplanen om att lämna preliminära resultat från utredningen i slutet av april därför inte kan följas. Anledningen förklaras av följande orsaker kopplade till den utveckling som skett i samband med dieselfrågan i USA:

  • Volkswagen befinner sig i komplicerade förhandlingar med ett stort antal parter i USA, däribland det amerikanska justitiedepartementet, miljöskyddsmyndigheten EPA, Kaliforniens luftvårdsmyndighet (CARB) och Federal Trade Commission (FTC). Dessa förhandlingar befinner sig i ett läge som kräver att Volkswagen bibehåller den högsta graden av sekretess. Den omfattande och konfidentiella karaktären av dessa förhandlingar och Volkswagens samarbete med det amerikanska justitiedepartementet begränsar Volkswagens möjligheter att ytterligare kommentera de preliminära resultaten av den fortsatta utredningen.
  • En presentation av de preliminära resultaten, som finns tillgängliga, skulle sannolikt riskera att påverka fortsättningen av utredningen. I synnerhet kan individer som ännu inte intervjuats anpassa sina uttalanden efter innehållet i rapporten.
  • Ur juridisk synpunkt skulle en presentation av de preliminära resultaten från undersökningen också avsevärt försämra Volkswagens samarbete med det amerikanska justitiedepartementet och försvaga Volkswagens ställning i andra återstående förhandlingar.
  • Ur juridisk synpunkt kan även ett sådant offentliggörande äventyra den fördel som Volkswagen kan få vid sitt fulla samarbete med det amerikanska justitiedepartementet. Enligt Volkswagens juridiska rådgivare, skulle detta kunna få mycket negativa ekonomiska konsekvenser.

Om en uppgörelse kan nås med det amerikanska justitiedepartementet, förväntar sig Volkswagens styrelse och ledning att en detaljerad redogörelse för de faktiska omständigheterna i frågan kommer att offentliggöras i USA vid tiden för en sådan uppgörelse. Detta antagande bygger på att en uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet om en brottsutredning normalt följs av en detaljerad redogörelse av fakta, godkänd av parterna.

Volkswagen beklagar att företaget inte kan publicera delresultat från utredningen i slutet av april som ursprungligen planerades. På grund av de skäl som angetts ovan anser dock styrelsen och ledningen att det är i företagets bästa att i nuläget avstå från ett sådant offentliggörande.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se