Volkswagen redovisar stabilt operationellt resultat för verksamhetsåret 2015 – extraordinära kostnader påverkar årets resultat

  • De konsoliderade försäljningsintäkterna ökade med 5,4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 213,3 miljarder EUR
  • Rörelseresultatet före extraordinära kostnader ökade något jämfört med förra året och uppgick till EUR 12,8 miljarder
  • Negativt resultat före och efter skatt på grund av väsentliga extraordinära kostnader på 16,9 miljarder EUR
  • Nettolikviditeten i Automotive Division ökade till EUR 24,5 (17,6) miljarder
  • Föreslagen utdelning på EUR 0,11 per aktie och EUR 0,17 per preferensaktie

Volkswagen Groups verksamhet hade en god utveckling under verksamhetsåret 2015 trots dieselfrågan. De konsoliderade försäljningsintäkterna steg med 5,4 procent till 213,3 miljarder EUR till följd av förbättringar av försäljningsmixen i Automotive-verksamheten, ett starkt resultat för Financial Services Division samt positiva valutaeffekter. Den gynnsamma utvecklingen av försäljningsintäkterna speglas dock inte i resultatmåtten: rörelseresultatet, som uppgick till 12,7 miljarder EUR år 2014, uppgick till -4,1 miljarder EUR år 2015. Denna siffra innefattar extraordinära kostnader på 16,9 miljarder EUR totalt. Rörelseresultatet före extraordinära kostnader, som uppgick till 12,8 miljarder, var något högre än motsvarande siffra föregående år.

Den största andelen av de extraordinära kostnaderna som uppgick till 16,2 miljarder EUR bestod av avsättningar kopplade till dieselfrågan, bland annat för utestående tekniska modifieringar och kundrelaterade åtgärder samt globala legala risker. Detta tar höjd för riskerna som identifierats i 2015 års finansiella rapportering kopplade till dieselfrågan.

– Volkswagen Groups verksamhet är i mycket god form, vilket tydligt syns i årssiffrorna, de extraordinära kostnaderna undantagna, förklarade Matthias Müller, VD för Volkswagen-koncernen.

– Om det inte vore för de stora avsättningar vi gjort för samtliga konsekvenser av dieselfrågan som nu är kvantifierbara skulle vi ha redovisat ännu ett framgångsrikt år. Den nuvarande krisen – vilket dagens siffror också visar – har en enorm påverkan på Volkswagens finansiella ställning. Dock har vi både den fasta avsikten och medlen för att hantera den svåra situation vi befinner oss i med egna resurser, tillade Müller.

Volkswagen Groups finansiella ställning är gynnsam. Försäljningen av aktierna i Suzuki, bland annat, adderade 2,8 miljarder EUR totalt till nettokassaflödet för Automotive Division, vilket lyfte siffran till 8,9 miljarder EUR. Nettolikviditeten i Automotive Division ökade till 24,5 (17,6) miljarder EUR.

Efter att ha vägt samman dessa omständigheter ämnar Volkswagens ledningsgrupp och styrelse att föreslå till årsstämman för Volkswagen Aktiengesellschaft, den 22 juni 2016, att en utdelning genomförs. Denna föreslås uppgå till 0,11 EUR per ordinarie aktie och 0,17 EUR per preferensaktie.

På det hela taget uppskattar man att leveranser till Volkswagen Groups kunder under verksamhetsåret 2016 kommer ligga på samma nivå som under föregående år till följd av volymtillväxt i Kina. Beroende på de ekonomiska förutsättningarna – särskilt i Sydamerika och Ryssland – och växelkursutvecklingen men också i bakgrund av dieselfrågan förväntar sig ledningen att försäljningsintäkterna för Volkswagen Group kan komma att minska med så mycket som 5 procent jämfört med föregående år. Vad gäller Volkswagen Groups rörelseresultat förväntas en rörelsemarginal på mellan 5,0 och 6,0 procent.

– I år verkar vi återigen i en mycket utmanande miljö där global efterfrågan för nya fordon minskar, växelkurser och räntor fortsatt är mycket volatila och konkurrensen på många av våra marknader intensifieras. Till detta kommer dieselfrågan, vars omfattande åtgärdande kommer att vara ett dominerade inslag i Volkswagen Groups arbete i år, förklarade Frank Witter, CFO.

– Trots detta är vi övertygade om att Volkswagen Group kommer att göra goda framsteg på den väg som har valts.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se