Volkswagen-koncernen redovisar en solid inledning på 2016

  • Koncernens försäljningsintäkter för de första tre månaderna gick ned något
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,4 miljarder euro, till följd av positiva engångsposter
  • Nettolikviditeten i Automotive Division ökade ytterligare till 26,0 miljarder euro i slutet av mars
  • Volkswagen-koncernens VD, Matthias Müller: ”Vi är överlag nöjda med hur detta utmanande år har inletts och vi har uppnått goda resultat under svåra förhållanden.”

Wolfsburg den 31 maj, 2016. Under första kvartalet innevarande år levererade Volkswagen-koncernen en stabil utveckling på en utmanande och konkurrensutsatt marknad. Trots positiva mixeffekter och ett ökad bidrag från Financial Services Division, minskade koncernens försäljningsintäkter med 3,4 procent jämfört med den starka siffran föregående år, och uppgick till 51,0 miljarder euro. Denna mindre nedgång beror främst på minskad försäljning för fordonsenheten och negativa valutaeffekter.

Rörelseresultatet ökade till 3,4 (3,3) miljarder euro, där de rapporterade siffrorna motsvarar en försäljningsmarginal på 6,8 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet innehöll positiva engångsposter på 0,3 miljarder euro, till följd av bland annat valutarelaterade justeringar av avsättningar i samband med dieselfrågan. Exklusive dessa positiva engångsposter, skulle rörelseresultatet minska något till 3,1 miljarder euro. Försäljningsmarginal före engångsposter minskade därmed till 6,1 (6,3) procent.

Koncernens försäljningsintäkter och rörelseresultatet inkluderar inte den löpande verksamheten för de kinesiska joint venture-bolagen, som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Det proportionella rörelseresultatet för de kinesiska joint venture-bolagen uppgick till 1,2 (1,6) miljarder euro under de första tre månaderna.

Koncernens finansiella resultat minskade med sammanlagt 0,9 miljarder euro till -0,2 miljarder euro, med negativa effekter från omvärdering av finansiella derivat kompenserat av intäkter från försäljningen av aktier i LeasePlan, som slutfördes under första kvartalet. Volkswagen-koncernen genererade en vinst före skatt på 3,2 (4,0) miljarder euro; avkastning på försäljning före skatt minskade därmed från 7,5 till 6,3 procent. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2,4 (2,9) miljarder euro under de tre första månaderna.

– Mot bakgrund av de många utmaningar vi nu står inför, är vi överlag nöjda med inledningen av vad som utan tvekan kommer att bli ett krävande räkenskapsår 2016. Under första kvartalet lyckades vi återigen begränsa de ekonomiska effekterna av dieselfrågan och uppnå goda resultat under svåra förhållanden. Detta visar att med vår portfölj av starka varumärken och en bra position på många globala bilmarknader, står Volkswagen-koncernen på stadig mark. Detta bygger vi vidare på när vi nu arbetar mot att modernisera vår koncern och positionera oss i en ny värld av mobilitet, säger Matthias Müller, Volkswagen-koncernens VD.

För fullständig pressrelease på engelska, se bifogat dokument.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.