Kommentar till Svenska Dagbladets artikel om utsläpp av kväveoxid

I en artikel i Svenska Dagbladet den 3 augusti beskrivs kväveoxidutsläppens risker. Volkswagen Group Sverige vill gärna göra några förtydliganden till den artikeln.

Att kväveoxid kan leda till många negativa saker för hälsa och miljö är ställt utom tvivel. Av den anledningen arbetar bilbranschen med avgasrening och idag finns teknik som kraftigt reducerar dessa utsläpp. Volkswagens stora satsning på eldrift kommer också minska dessa utsläpp.

De slutsatser som dras gällande utsläpp från de Volkswagen-bilar som omfattas av den så kallade dieselfrågan blir däremot inte korrekta. Luftmiljön påverkas av bilarnas verkliga utsläpp och det problem som alltmer uppmärksammats är att bilarnas typgodkännande görs utifrån prov i laboratorier. Den dieselfråga som Volkswagen uppmärksammats för handlar om en mjukvara som avsåg att påverka laboratorieresultaten i USA. Utsläppskraven i USA ligger långt över kraven i Europa. Mjukvaran kom också att finnas i totalt 11 miljoner bilar som såldes i hela världen. Men utsläppen i verklig trafik i Europa har inte påverkats och därmed har luftmiljön i Sverige inte påverkats.

Att dieselbilar oavsett biltillverkare har högre utsläpp i verklig körning – det vill säga när de rullar ute i trafiken – än i laboratorietestet är allmänt kända fakta och en fråga som blivit alltmer uppmärksammad. Idag finns mätmetoder som gör att man kan få fram bilens verkliga utsläpp av kväveoxider. Denna mätmetod planeras att användas inom EU från 2017, vilket också välkomnas av Volkswagen.

Det har redan gjorts tester med den framtida mätmetoden. Bland annat har svenska Transportstyrelsen gjort sådana tester av bilar som rullar i trafik. På sin hemsida skrev de redan den 29 september 2015 så här om de testade bilarnas utsläpp av kväveoxid: ”När vi genomför tester med den framtida mätmetoden verkar det som om Volkswagen varken är bättre eller sämre jämfört med andra tillverkare.”

Vad dieselfrågan handlar om är det olagliga och oetiska i att medvetet manipulera bilens utsläpp i samband med den typgodkännandeprocess som en ny bilmodell alltid går igenom. Faktiska utsläpp i verklig körning är däremot en annan fråga, som Transportstyrelsen själva konstaterar. Därmed blir de slutsatser som dras i Svenska Dagbladets artikel inte heller korrekta.

Volkswagen-koncernen har vid ett stort antal tillfällen djupt beklagat hela dieselfrågan. Omfattande åtgärder har vidtagits för att något liknande inte ska kunna inträffa igen. I Europa finns också en av myndigheterna godkänd och påbörjad plan för att säkerställa att bilarnas utsläpp av kväveoxid ska överensstämma med de gränser som sattes vid typgodkännandeprocessen.