Ordlista

3- respektive 4-cylindriga motorer
Kommer av det antal cylindrar, eller förbränningsrum som kolvmotorer har. 

AdBlue
För att reducera avgasutsläppen kan dieselmotorer utrustas med så kallade SCR-katalysatorer (SCR=selektiv katalytisk reduktion). Med hjälp av den speciella karbamidbaserade vätskan AdBlue® omvandlar SCR-katalysatorn kväveoxider till kväve och vatten. AdBlue® förvaras i en extra tank i bilen och AdBlue®-förbrukningen beror på körstilen, yttertemperaturen och systemets driftstemperatur. 

Auktoriserad verkstad
En verkstad som är auktoriserad för Volkswagens märken måste uppfylla de krav som tillverkaren ställer på en verkstad. Verkstaden skall se ut på ett visst sätt, vara utrustad med av tillverkaren godkänd verkstadsutrustning, ha alla de verktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer på bilen. Vidare skall dessa verktyg uppfylla tillverkarens kvalitetskrav. Verkstaden skall följa tillverkarens krav på personalbemanning så att kunden kan servas enligt tillverkarens önskemål. Mekaniker samt övrig verkstadspersonal skall genomgå den utbildning som tillverkaren kräver samt genomgå prov för att visa att de behärskar sin roll i verkstaden. Mekanikerna i Volkswagens verkstäder genomgår ungefär 10 000 utbildningsdagar om året. 

Bensinmotor
Eller Ottomotor, efter den tyske ingenjör Nikolaus Otto som uppfann den, är en förbränningsmotor av kolvtyp där bränsleluftblandningen antänds av en elektrisk gnista som kommer från ett tändstift. 

CARB
California Air Resources Board, är Kaliforniens motsvarighet till Naturvårdsverket. Det är den myndighet i Kalifornien som bland annat sätter upp gränsvärden för utsläpp från motorfordon.

Common Rail-teknik
Den senaste insprutningstekniken i en dieselmotor. Den kombinerar en mekanisk högtryckspump med elektriska, datorstyrda insprutningsmunstycken.

EPA
Environmental Protection Agency, är USAs Naturvårdsverk för alla delstater utom Kalifornien. Det är den myndighet som i alla dessa delstater bland annat sätter upp gränsvärden för utsläpp från motorfordon.

EU-direktiv nr 715/2007
De EU-regler som definierar vilka utsläppsvärden som personbilar och lätta transportfordon måste ha för att få typgodkännande i unionen.

Dieselmotor
Dieselmotorn fungerar i stort sett på samma sätt som bensinmotorn. Skillnaden är att dieselmotorn inte använder tändstift, utan att bränslet självantänder när det under högt tryck sprutas in i motorn. Dieselmotorer är ofta försedda med glödstift för att underlätta vid kallstart. Namnet kommer av dess skapare, den tyske ingenjören Rudolf Diesel. 

EA189
Den första av en ny generation dieselmotorer hos Volkswagen. Den slutade användas i alla personbilar 2015. I EA189 kombinerades TDI-tekniken (se detta) med common rail-teknik (se detta). EA står för Entwicklungs-Antrag, dvs tyska för utvecklingsorder. 

EA288
Den senaste generationen av dieselmotorer hos Volkswagen. EA288 används i alla Volkswagen-koncernens nya personbilar med dieselmotor. EA288 berörs inte av de felaktiga utsläppsvärdena. 

EGR
Engelska för Exhaust Gas Recirculation eller avgasåtercirkulation. Innebär att en del av avgaserna återförs till förbränningsprocessen. I och med att avgaserna inte kan förbrännas igen minskar detta mängden bränsle i luftblandningen i motorns förbränningsrum, vilket sänker förbränningstemperaturen och minskar utsläppen av kväveoxider. Avgasåterföringsmängden styrs elektroniskt av motorstyrsystemet.

Euro 5
En numera inaktuell europeisk utsläppsstandard. De europeiska utsläppsstandarderna definierar vilka avgasutsläpp nya fordon som säljs i EU får ha. Den första standarden, Euro 1, lanserades i början av 1990-talet. Under tiden som gått sedan dess har intensiv forskning och utveckling i bilindustrin och en ökad miljömedvetenhet hos konsumenterna gjort att motorerna har blivit mycket mer effektiva. Därför har det varit möjligt att införa nya standarder med hårdare utsläppsnivåer. Alla nya personbilar som vi säljer idag följer standarden Euro 6, som infördes 2014. Dessa bilar berörs inte. För lätta lastbilar gäller Euro 5 till och med augusti 2016. 

Euro 6
Den rådande europeiska utsläppsstandarden. De europeiska utsläppsstandarderna definierar vilka avgasutsläpp nya fordon som säljs i EU får ha. Den första standarden, Euro 1, lanserades i början av 1990-talet. Under tiden som gått sedan dess har intensiv forskning och utveckling i bilindustrin och en ökad miljömedvetenhet hos konsumenterna gjort att motorerna har blivit mycket mer effektiva. Därför har det varit möjligt att införa nya standarder med hårdare utsläppsnivåer. Alla nya personbilar som vi säljer idag följer standarden Euro 6, som infördes 2014. För lätta lastbilar gäller Euro 6 från och med september 2016.

FSI
Detta står för ”Fuel Stratified Injection” (Skiktad insprutning) och var den första generationen direktinsprutade bensinmotorer från Volkswagenkoncernen. I jämförelse med konventionella bensinmotorer gav konstruktionen lägre förbrukning och högre effekt. I de konventionella bensinmotorerna (MPI) sprutas bränslet in i insugningsröret. I FSI-motorerna sprutas bränslet direkt in i förbränningsrummet. Med hjälp av en speciell form på kolvens överkant centreras bränsle-/luftblandningen till tändstiftet och blandningen kan antändas trots att den är magrare än normalt. Med överladdning kallas dessa motorer T FSI i Audi och TSI i Volkswagen.

Insprutare
Eller spridare. Ett munstycke som sprutar in och finfördelar bränslet som skall förbrännas i motorn. Vanligtvis används en insprutare per cylinder. Tidigare sprutades bränslet in före insugsventilerna – så kallad indirekt insprutning. Numera sprutas vanligtvis bränslet under högt tryck direkt in i förbränningsrummen – så kallad direktinsprutning både hos bensin- (FSI och TSI) och dieselmotorer (SDI och TDI).

Katalysator
En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas kan sätta igång eller skapa en kemisk reaktion. Alla nya bilar är försedda med katalysatorer i någon form för avgasreningssystemet. Dessa innehåller en ädelmetall, vanligtvis platina, rhenium, palladium eller rodium för att omvandla kolmonoxid, kolväten och kväveoxider till koldioxid, syrgas, vattenånga och kvävgas.

KBA
Kraftfart-Bundesamt är den tyska federala myndighet som ansvarar för vägtrafiken i Tyskland. För hela Europa utarbetas nu åtgärder för att säkerställa att de berörda bilarna uppfyller typgodkännandet. Eftersom Volkswagen-koncernen är baserad i Tyskland skall åtgärden testas och godkännas av KBA. Enligt EU:s regler för en gemensam marknad, är ett typgodkännande i ett medlemsland att betrakta som ett typgodkännande i alla medlemsländer. Svenska Transportstyrelsen har därför uttalat att den bästa vägen framåt är att få ett godkännande i Tyskland enligt denna plan.

Kväveoxider
Ett samlingsnamn för kemiska föreningar som består av kväve och syre. Kväveoxider uppkommer under förbränningen i motorn på grund av högt tryck, höga temperaturer och överskott på syre.

Mjukvara
Eller programvara, är ett dataprogram för att styra en dator. Det används till exempel i styrenheten för ett bränsleinsprutningssystem.

NEDC
New European Driving Cycle är den standardiserade körcykel som sedan 1992 använts vid bestämning av personbilars utsläpp och förbrukning i Europa. Det är en del av de krav myndigheterna ställer på tillverkarna för godkännande av fordonen. 

NOX
Den kemiska beteckningen på kväveoxider (se detta). N står för kväve och O för syre. X står för antalet syreatomer, vilket är odefinierat.

Partikelfilter
Ett filter för att fånga upp sotpartiklar i avgaserna. Till skillnad från de gasformiga komponenterna hos avgaserna fastnar sotpartiklarna i filterväggarna och förhindras att komma ut i det fria. Om partikelfiltret till slut skulle bli blockerat av sotpartiklar skulle det sluta att fungera. För att förhindra detta rengörs filtret regelbundet under körning. Detta genom att motorstyrsystemet höjer avgastemperaturen, varvid sotpartiklarna som har fastnat i filtret förbränns. 

PEMS
Portable Emission Measuring System är ett portabelt avgasmätsystem som monteras i bilen. Bygger på ett nytt testförfarande som mäter avgaserna när bilen körs i vanlig trafik inom vissa ramar såsom bland annat höjd över havet och yttertemperatur. Introduceras frivilligt från 2017. Något definitivt datum när det blir obligatoriskt finns inte ännu. 

SCR
Selective Catalytic Reduction är ett system som minskar kväveoxiderna i avgaserna.

SDI
Innebär en direktinsprutad dieselmotor utan överladdning (Turbo). Kan även kallas sugdiesel.

Spridare
Se Insprutare.

TDI
Står för Turbocharged Direct Injection och är en turbodieselmotor med direktinsprutning. Volkswagen var 1993 den första tillverkaren att införa en direktinsprutad dieselmotor med turbo i en personbil. Sedan dess har TDI-motorn utvecklats och förbättras ytterligare.

Teknisk uppdatering
En mildare form av återkallning av fordon som kan utföras i samband med service eller när fordonet av någon anledning är på verkstaden.

Transportstyrelsen
Den svenska myndighet som ansvarar för regler, tillstånd och regelefterlevnad inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Transportstyrelsen för en dialog med Volkswagen Sverige om hur återkallningen skall genomföras i Sverige.

Typgodkännande
Ett typgodkännande kan beviljas för hela fordon eller för en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som ingår i fordonet. Typgodkännandet är ett bevis på att en fordons- eller komponenttyp uppfyller de aktuella tekniska kraven. I Sverige är Transportstyrelsen godkännandemyndighet. Övriga medlemsstater i EU erkänner ett internationellt typgodkännande, som har beviljats av en annan medlemsstat.

TSI
Se FSI.

WLTP
World harmonized Light vehicles Test Procedure är en ny global körcykel som från 2017 introduceras istället för NEDC. Körcykeln skall vara mer lik normal körning på väg än den ”snällare” NEDC körcykeln.

Återkallande
Den hårdare graden av återkallning av bilar där tillverkaren aktivt måste kalla in fordonen för åtgärd.